ترجمه و ویرایش مقالات

Smileخدمات ویرایش و ترجمه مقالات انگلیسیEmbarassed

International J of Pediatrics به­منظور افزایش کیفیت مقالات انگلیسی نویسندگان محترم ، با واحد فناور پردازش و نشر دانش امروز (رادان انگلیش ادیت)

تفاهم ­نامه ا­ی همکاری امضاء نموده که به ­موجب آن نویسندگان محترم (با ذکر نام این مجله و تایید این مطلب توسط دفتر مجله هنگام درخواست موسسه)

مقالات خود را به این موسسه ارسال نمایند، از تخفیف ویژه (ده درصد در ترجمه- ویرایش) برخوردار خواهند بود. آدرس این مرکز به شرح ذیل می باشد:

www.englishedit.ir, info@englishedit.ir, englishedit.ir@gmail.com

www.sites.google.com/site/englisheditir

www.englishedit.blogfa.com

Tel: 021-22362401, 09102013545