Document Type : original article

Authors

1 Assoc. Dr. Fırat University, Faculty of Sport Sciences, Elazig / Turkey

2 Assoc. Dr. Fırat University, Faculty of Sport Sciences, Elazig / Turkey2Assoc. Dr. Fırat University, Faculty of Sport Sciences, Elazig / Turkey

Abstract

Background: This research was conducted to determine the Internet and social media usage status of young people who do sports.
Method: The research group consisted of 1521 (927 Males, 594 Females) young volunteers attending sports branches. As a data collection tool, an online questionnaire form was applied in which the participants’ demographic information, social media usage status, Internet usage status and purposes were questioned.
Results: It was determined that the research group used mobile phones frequently and at high rates for Internet access and social media. The participants’ self-reported purposes of participating in the Internet included doing research, watching videos and movies, communicating with friends, making use of their spare time and following sports news, respectively. It was observed that the majority of the participants used the Internet almost every day. It was determined that the participants use Instagram, e-mail, Facebook and twitter, respectively, in social media, and 99.1% of them use social media for 1-3 hours every day. It was also revealed that the rate of using social media among women is higher than that among men, along with the increase in age, the rate of using Instagram and the rate of using email decreases, and the rate of using e-mail and Instagram increases in line with the increase in the level of education.
Conclusion: It was observed that a large part of the research group frequently used the Internet and social media. It is recommended that the athletes use the Internet and social media to follow their professional development, sports news and organizations.

Keywords

 1. Solmaz B, Tekin G, Herzem Z, Demir M. İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim Dergisi, 2013; 7(4), 23-32.
 2. Korkmaz Ö. Sosyal medya bağımlılığı: Bayburt Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler öğrencileri üzerine bir inceleme. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020; 4(2), 237-250.
 3. Odabaşı Y. Tüketicilikte dönüşümler. F. Odabaşı (Ed). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler (103-118), Nobel Yayıncılık, Ankara, 2010.
 4. Koca E.B, Tunca M.Z. İnternet ve sosyal medya bağımlılığının öğrenciler üzerindeki etkilerine dair bir araştırma. Alanya Akademik Bakış, 2020; 4(1), 77-103.
 5. Daşlı Y, Baloğlu A.O. Sosyal medya bağımlılığı üzerine bir alan araştırması. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 2020; 6(33), 1229-1239.
 6. Mazman S.G, Usluel YK. Gender differences in using social networks. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2011; 10(2), 133-139.
 7. Kemp S. Digital, social and mobile in 2017. We are social, January. http:// we are social.com/uk/special reports/ digital-in, 2017.
 8. Yüksel R, Kocairi C, Arslantaş H, Söylemez B. Ergenlerde İnternet bağımlılığını etkileyen faktörler. Balıkesir Üniversitesi, Sağ Bilimleri Dergisi, 2020; 9 (1): 19-28.
 9. We Are Social. We are social 2020 trendleri raporu turkiye, webrazzi.com/2020/05/21/, 2020.
 10. Kılıç A. Genç yetişkinlerin sosyal medya bağımlılıkları, sosyal medya kullanım amaçları ve romantik ilişki doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Biruni Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 11. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53259275, Türkiye'de sosyal medya ne kadar ve nasıl kullanılıyor? 2 Temmuz 2020.
 12. TÜİK. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id= 21779, 2016.
 13. Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. http://www.tuik.gov.tr/ Pre Haber Bultenleri.do?id=13569.
 14. Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. http://www.tuik.gov.tr/ Pre Haber Bultenleri.do?id=24862.
 15. Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. http://www.tuik.gov.tr/ Pre Haber Bultenleri.do?id=27819.
 16. Aytekin D, Sütçü D. Yeni Medya ve Ağ Nesli: Türkiye Örneği. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014; 0 (3), 1-13.
 17. Vural Z.B.A, Bat M. Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yaşar University, 2010; 20(5), 3348‐3382.
 18. Aydoğdu K.İ, Budak L. Üniversite öğrencilerinin cep telefonu özelliklerini kullanımlarının ve gündelik iletişimlerine etkisinin araştırılması. Journal of Yasar University, 2012; 26(7), 4548-4525.
 19. Akyürek G, Kars S, Bumin G. Purpose of social media use of university students: example of the occupational therapy department. H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020; 7(2), 108-122.
 20. Büyükçorak M, Dinç M. Dünya ve Türkiye’de sosyal medya kullanımı ve etkileri. Psikoloji Araştırmaları, 2020; 1(1): 30-33.
 21. Yaman F, Çubukçu A, Küçükali M, Yurdakul I.K. Social media usage and digital game play of middle and high school students. Sakarya University Journal of Education Faculty, 2020; 20(2), 160-174.
 22. Yavuz E, Tarlakazan E. Üniversite öğrencilerinin mobil oyun profili ve oynama alışkanlıkları. AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2018; 4(2), 149-16.
 23. Yılman M.A. Lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 24. Demir Ü. Sosyal medya kullanımı ve aile iletişimi: Çanakkale’de lise öğrencileri üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 2016; 9(2), 27-50.
 25. Durmaz M. Üniversite öğrencilerinde İnternet kullanımı ile yalnızlık ve romantik ilişki doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, 2019.
 26. Büyüköztürk Ş, Çakmak E.K, Akgün Ö.E, Karadeniz Ş, Demirel F. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2012.
 27. Creswell J.W, Poth C.N. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications, 2016.
 28. Karasar, N. Bilimsel araştırma yöntemleri (17. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık, 2007.
 29. Tel M. Examination of students' digital gaming habits at secondary school level in Elazig Province of Turkey. Educational Research and Reviews, 2015; 10(8), 1300-1310.
 30. Taylan H.H, Kara H.Z, Durğun A. A study on computer game habits and game preferences of secondary and high school students. Pesa International Journal of Social Studies, 2017; 3(1), 78-87.
 31. Kraut R, Patterson M, Lundmark V, Kiesler S, Mukhopadhyay T, Scherlis W. Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 1998; 53(9), 1017-1031.
 32. Günel A, Turhal, Ç.Ü, İmal N. İlköğretim öğrencileri arasında İnternet kullanımının incelenmesine yönelik anket çalışması. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2011.
 33. Livingstone S, Haddon L, Görzig A, Ólafsson K. EU kids online II: Final report, 2011.
 34. Kasikçi D.N, Çağıltay K, Karakus T, Kursun E, Ogan C. Türkiye ve Avrupa'daki çocukların İnternet alışkanlıkları ve güvenli İnternet kullanımı. Education & Science/Egitim ve Bilim, 2014; 39(171), 230-243.
 35. Gülnar B, Öztat F. Aile içi yüz yüze iletişim, İnternet ve sosyal medya kullanım ilişkisi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020; 28(1), 31-42.
 36. Gençer S.L. Ortaöğretim öğrencilerinin İnternet bağımlılık durumlarının İnternet kullanım profilleri ve demografik özelliklere göre farklılıklarının incelenmesi. (Yüksek lisans tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 37. Kayri M, Gunuc S. An analysis of some variables affecting the Internet dependency level of Turkish adolescents by using decision tree methods. Educational Sciences: Theory and Practice, 2010; 10: 2487-2500.
 38. Derin's. Lise öğrencilerinde İnternet bağımlılığı ve öznel iyi oluş. (Yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 39. Yıldız A, Demir F.M. Üniversite öğrencilerinin İnternet ve sosyal medya kullanım amaçlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Mugla Sitki Kocman University Journal of Social Sciences, 2016; 17(37), 18-36.
 40. Usta E, Bozdoğan A.E, Yıldırım K. Sınıf öğretmeni adaylarının İnternet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2007; 8 (1), 209-222.
 41. Karaman M. Öğretmen adaylarının tv ve Internet teknolojilerini kullanma amaç ve beklentilerinin medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010; 3(2), 51-62.
 42. Balcı Ş, Gülnar B. Üniversite öğrencileri arasında İnternet bağımlılığı ve İnternet bağımlılarının profili. Selçuk İletişim, 2009; 6(1), 5-22.
 43. Çelik A, Çelen, F.K, Seferoğlu S.S. Ortaokul öğrencilerinin İnternet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Akad. Bilişim, 2014; 373-82.
 44. Şahin M, Gülnar B. İletişim korkusu ve İnternet kullanımı ilişkisi: Türkiye’deki üniversite öğrencileri arasında bir alan araştırması. Selçuk İletişim, 2016; 9(2), 5-26.
 45. Durak H, Seferoğlu S.S. Ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon kullanımları ve bağımlılık düzeyleriyle ilgili unsurlar. Eğitim Teknolojisi Kuram            ve Uygulama, 2018; 8(1), 1-23.
 46. Taştan S. Spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinde İnternet bağımlılığı ve nomofobi düzeylerinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 47. Anderson M, Jiang J. Teens, social media technology 2018. Washington, DC: Pew Internet & American Life Project. http://www.pewInternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018.
 48. Çakır M. Karaman'da yaşayan yetişkin bireylerin sosyal medya kullanma deneyimleri üzerine nitel bir araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2020; 3(1), 91-105.
 49. İnce M, Koçak M.C. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017; 7(2), 736-749.
 50. Kıran S, Küçükbostancı H, Emre İ.E. Sosyal medya kullanımının kişiler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2020; 13(4), 435-441.
 51. Güleryüz S, Esentaş M, Yıldız K, Güzel P. Sosyal izolasyon sürecindeki bireylerin serbest zaman değerlendirme biçimleri: sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. FOCUS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi. 2020; 1(1):31-45.
 52. Akyürek M.İ. Lise öğrencilerinin akıllı telefon kullanımı ve bağımlılığı. Turkish Journal of Educational Studies, 2020; 7(2), 42-63.